vrijdag 21 december 2012

Blind geloof eindigt waar geïnformeerd weten begint


    Jezus Christus is de zon van God
             genaamd Helios
  
o       De drie wijzen uit het Oosten heten Alnitak, Alnilam      en         Mintaka
o       Vandaag om 11:11 uur (UTC) wordt Jezus gekruisigd
o       De wetenschap van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
o       Zuivere wetenschap biedt ook zelfkennis en gezondheid

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we als mensheid in de overgang zitten van geloven naar weten.
Geloven is voor de figuurlijk blinden onder ons.
Goed geïnformeerde mensen, die geloven niet, want zij weten immers hoe het wel zit.
Gelovigen weten dit dus niet, en daarom geloven ze maar wat.
Ze hebben in hun weten niet iets wat voor hen zeker is, waarop ze onafhankelijk van anderen kunnen voortbouwen.
Ze hebben daarom elkaar nodig om dat gemis aan innerlijk weten te compenseren.
Ze houden elkaar als het ware vast in de hypnose van het geloof.

En wie als buitenstaander (voorzichtig) probeert deze hypnose te doorbreken, die krijgt vervolgens de volle laag over zich heen.

Gelovigen beweren dat de Almachtige pure liefde is, maar wie niet volledig mee kan gaan in een bepaalde geloofsovertuiging, die krijgen in veel gevallen met het omgekeerde van liefde te maken.
Deze ‘heidense ketters’ zijn soms zelfs hun leven niet meer veilig bij extreem fanatieke gelovigen.
Deze nieuwsbrief is daarom ook voor deze blinde fanatici bedoeld.
Stuur deze nieuwsbrief daartoe graag door naar deze blind-gelovige mensen.
Vooral voor de mensen die zichzelf beschouwen als Christenen kan deze nieuwsbrief helpen om de hypnose te doorbreken, want hierin wordt namelijk de wetenschappelijke versie van het Kerstverhaal uit de doeken gedaan.
In plaats van ‘doeken’ mag je overigens ook ‘lijkwade’ lezen.

De drie wijzen uit het Oosten heten Alnitak, Alnilam en Mintaka
Rond deze donkere dagen voor Kerst komen de drie wijzen inderdaad uit het Oosten, want daar komen ze aan het begin van de avond op.
Hun meest noemenswaardige kerncompetentie is het heel erg goed kunnen wijzen, en daarom noemen we ze ook ‘wijzen’.
Maar het was misschien toch duidelijker geweest wanneer we ze in het Nederlands ‘wijzers’ hadden genoemd.
De drie Wijzers uit het Oosten wijzen naar de meest heldere ster aan het firmament.
Deze ster noemen wij Sirius, en is eigenlijk een stelsel van drie om elkaar rondgaande sterren.
De drie Wijzers vormen samen de zogeheten Gordel in het sterrenbeeld Orion.
In het Oude Egypte werd Orion aangeduid als Osiris, en Sirius als Isis.
Hun zoon werdHorus genoemd. Horus is onze zon.
Wij hebben vervolgens Horus-zon verbasterd tot ‘horizon’,
als de lijn waarboven de zon (ver-) schijnt.

Jezus Christus is de zon van God (genaamd Helios)


 Elementen uit het vroeg-christelijk en heidens geloof komen samen op ditmozaïek uit de derde eeuwChristus als zonnegod Helios of Sol Invictus

In de bijbel wordt Sirius aangeduid als Maria, en Orion als Jozef. Het sterrenbeeld van Orion lijkt met enig voorstellingsvermogen inderdaad op een man.

In sommige oude geschriften wordt deze sterrenman afgebeeld met een zwaard in de ene hand en een schild in de andere, maar dat kunnen natuurlijk evengoed een hamer en een zaag zijn.
 Wellicht dat daarom in de bijbelboeken werd vermeld dat Jozef een timmerman is.

De zoon van Jozef en Maria wordt in de Christelijke “boekenbundel” Jezus genoemd.

Uiteraard gaat het hier net als bij Horus om onze zon, die in het Oude Griekenland werd aangeduid als Helios.

Zo weten we (wetenschappelijk) dus dat Jezus de zon (van God) is.
Velen geloven echter (geloofsmatig) dat Jezus de zoon van God is.

In het Nederlands is het slechts een verschil van één letter ‘o’ tussen zon en zoon.
In het Engels is het verschil tussen son en sunnauwelijks hoorbaar.

Vandaag om 11:11 uur (UTC) wordt Jezus gekruisigd

De bijbelse crucifix is het kruis van de Zodiak.
De horizontale ‘balk’ wordt gevormd door beide equinoxen met elkaar te verbinden, terwijl de verbinding van beide zonnestilstanden de verticale ‘balk’ oplevert.
Oude crucifixen (wat overigens Latijn is voor kruisigen) hebben rond het kruispunt van beide lijnen vaak een cirkel.
Deze cirkel verwijst naar de zon Helios in het midden van deze dierenriem van twaalf omringende sterrenbeelden (die in de bijbel discipelenworden genoemd).
Tijdens beide equinoxen duurt de dag (of de verlichte periode) van het betreffende etmaal even lang als de nacht (of de duistere periode).
In deftig Nederlands spreken we van nachteveningen, wat een keurige vertaling is van de Latijnse woorden equi (gelijk) en nox (nacht).
Tijdens de zonnestilstanden staat de zichtbare omloopbaan die ze zon Helios aan de hemel maakt gedurende drie etmalen stil.
Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, om onze subjectieve waarneming vanaf het aardoppervlak, want het is de rotatie van dit aardoppervlak dat de waargenomen omloopbaan van een relatief stilstaande ster in het midden van ons zonnestelsel veroorzaakt.

Omdat de waargenomen omloopbaan van zon vanaf de winterzonnewende gedurende drie etmaal niet verder afzakt naar het zuiden (zoals in de voorgaande periode vanaf 25 juni tot 21 december het geval was), maar ook niet opklimt naar het noorden, kunnen we stellen dat Jezus, de zon van God, drie dagen dood is (op 22, 23 en 24 december).

Op 25 december herrijst Jesus Christ (zoals de ‘sun of God’ in het Engels wordt genoemd) uit het graf en wordt wedergeboren.

Vanaf dat etmaal beginnen de dagen weer te lengen, en vieren we sinds mensenheugenis het jaarlijkse Feest van het Licht.
Dit jaar (2012) valt de kruisiging van Jezus (van vandaag, 21 december 2012) precies op 11:11 uur UTC (UTC is de standaardtijd voor onze planeet).
In Nederlandse tijd uitgedrukt is dat één uur later, dus 11 over 12 (vanmiddag). Velen mensen kennen het zogenaamde 11:11-fenomeen.
Zou de betekenis daarvan met de zonnewende van vandaag te maken hebben?

De wetenschap van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
Met Christ-mas (in het Engels) vieren we dus de (weder-) geboorte van de Christ, de Lichtbrenger, namelijk de zon Helios.

Vanaf dat moment wordt het ieder etmaal iets langer licht, en iets korter duister.

Het Kerstfeest is dus feitelijk het Come-back Feest (van het Licht).
De bijbehorende nachtkerkdienst is de mis ter ere van de (weder-) geboorte van Christus, de volgende ochtend.
In het oud-Engels was dit de ‘Christes maesse’, wat uiteindelijk is verbasterd naarChristmas, en Kerstmis in het Nederlands.
Het woord mis komt van het Latijnse missa wat kerkdienst betekent.
Deze missen werden vroeger afgesloten met de Latijnse woorden ‘Ite, missa est’, wat vrij vertaald betekent ‘Ga, de mis is (voltooid)’.
Ook in het Duitse woord Messe zie ik de overeenkomst metmaesse en missa, want ook een beurs is een bijzondere samenkomst.
Voor mij laat het woord ‘mis’ heel mooi zien dat iedereen die denkt tijdens een kerkdienst God te dienen, het mis heeft, want dan wordt uitsluitend de kerk gediend.

En de kerk is namelijk bedoeld om mensen bij God vandaag te houden.
God is aanwezig in ieder van ons, maar dat zal de kerk jou nooit vertellen.
Niemand kan dan ook beweren macht over anderen te hebben namens God, zoals Beatrix von Amsberg dat meent te kunnen doen.
Feitelijk is zij dus een Godslasteraar, en dat geldt ook voor alle ‘geestelijken’.

Met Kerst vieren we dus de jaarlijkse come-back van het licht.

Het duurt echter tot na de lente-equinox voordat er in een etmaal meer licht dan duisternis is.
En dat is dan ook precies de werkelijke aanleiding voor het Paasfeest.
Paaszondag valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan volgend op de lente-equinox.
Deze viering is daarmee altijd op de Dag van Here Jezus, de zon van God (lees: zondag), in respectvolle afstemming op de cyclus van de maan Luna.
We eren daarom (in Nederland) naast de mannelijke zon Helios (op zondag: Paaszondag) ook de vrouwelijke maan Luna (op maandag: Paasmaandag).

 ‘Eer uw Vader en uw Moeder’ betekent daarom dat we onze activiteiten dienen af te stemmen op de cyclus van zowel onze Vader in de Hemel (de zon Helios) als onze Moeder in de Aarde (in dit geval de maan Luna).

In het Engels wordt het Paasfeest Easter genoemd, want de triomferende Lichtbrenger verschijnt daar boven de horizon (in het oosten, of in the East in het Engels).
Een andere verklaring voor deze naamgeving is dat het stamt van het oude woord Eastre, wat lente betekent.
Ook wordt in het Engels de aanduiding van Passover gebruikt, want de lengte van de dagperiode passeert in dat etmaal de lengte van de nachtperiode.
Het Engelse Passover, het Hebreeuwse Pesach en het Nederlandse Pasen zijn dus verwijzingen naar het Passeerfeest. We vieren dan dat het licht de duisternis (wederom) heeft gepasseerd of ingehaald.
De viering van dit inhalen van de duisternis door het licht vindt in verschillende tradities op verschillende momenten plaats, maar altijd ná de lente-equinox.

Pinksteren is vervolgens altijd precies 7 weken na Pasen.
En Hemelvaart is altijd precies 10 etmalen voor Pinksteren. Nadat het licht de duisternis heeft gepasseerd met Pasen (het Passeerfeest), klimt Helios dagelijks hoger aan de hemel.
Na dus (7x7–10=) 39 etmalen wordt deze opwaartse vaart in de hemel gevierd tijdens Hemelvaart.
Dit zijn precies 3 perioden van 13 etmalen (oftewel een (drie-) éénheid van drie scheppingsoctaven, bestaande uit 8 hele- en 5 halve tonen, zoals uitgelegd in de voorgaande nieuwsbrief).
En na 49 etmalen (7 weken van ieder 7 etmalen) vieren we de (hernieuwde) kracht van het zonlicht.
Met Pinksteren vieren we immers de uitstorting van de Heilige Geest, waarmee het zonlicht wordt bedoeld.
Rond Pinksteren kunnen we weer goed de volle kracht van de uitstralingen van Helios voelen (mits er niet teveel wolken tussen drijven).

Voor mensen die willen weten is het dus allemaal niet zo moeilijk om de werkelijke aanleidingen voor deze feesten te begrijpen.

Voor gelovigen is het daarentegen allemaal erg verwarrend gemaakt, aangezien de geboorte, de kruisiging en de wedergeboorte van de zon van God verstrooid zijn over het jaar via meerdere feestdagen, terwijl ze feitelijk allemaal plaatsvinden rondom de winterzonnewende (van vandaag).

Geloof jij dat Jezus een mens was die ongeveer twee millennia geleden leefde in het gebied rond de Middellandse zee dat door de overheersende Romeinen werd aangeduid als Paleastina?
Zo ja, dan ben jij dus een gelovige.
Je mag gelukkig helemaal zelf weten wat je wel of niet gelooft.

Maar weet dan wel dat je dan dus een blinde gelovige bent (in een Palestijnse man die door het Roomse rijk zou zijn vermoord in opdracht van het volk van Judea, tegenwoordig aangeduid als de (Asjkenazische) Joden).
Geloven in Jezus als mens is wetenschappelijk gezien echter precies hetzelfde als geloven in Horus als mens.
Beiden zijn namelijk mythen.
Het betreffen in beide gevallen verhalen over Hemelse verschijnselen, verteld via menselijke belevenissen (om zo deze Celestijnse kennis aan onwetende mensen door te kunnen geven).

Wie gelooft dat Jezus als mens heeft geleefd op deze planeet kan daarom evengoed geloven dat Isis haar in stukken gehakte man Osiris weer in elkaar heeft weten te zetten, om hem vervolgens te voorzien van een kunstpenis, waarmee hij haar kon bevruchten.

In Oud Egypte ging Isis dus waarschijnlijk boven op haar man zitten, om hem aldus te berijden, wat alles behalve een maagdelijke bevruchting genoemd kan worden, in tegenstelling tot de preutse christelijke variant van deze mythe, waar niemand rode oortjes van krijgt.

Zuivere wetenschap biedt ook zelfkennis en gezondheid

Via zuivere wetenschap (of Heelheidswetenschap) kunnen we gaan begrijpen hoe werkelijk alles een samenspel is van Aarde, Lucht, Water en Vuur.
Daarom zijn er ook precies vier evangeliën:
Mattheus (Aarde),
Marcus (Vuur),
Lucas (Water)
Johannes (Lucht)

Het gaan begrijpen dat Theologie in feite over de Celestijnse dynamiek gaat vormt het centrale thema van wat Astrotheologie wordt genoemd.
Dit onderwerp komt ruimschoots aan bod in de cursus ‘Inleiding in de Westerse Astrologie’ die vanaf januari gegeven wordt in het nieuwe Pateo Center in Oudewater (tussen Utrecht en Gouda).

Daarbij leer je ook de relatie tussen de sterrenbeelden en de gedeeltes van het fysieke lichaam waar zich het eerste verschijnselen van onbalans (veelal ‘ziekte’ genoemd) voordoen, evenals de één-op-één-relaties tussen de twaalf sterrenbeelden en de twaalf essentiële celzouten die door Wilhelm Heinrich Schüssler (1821 – 1898) in kaart zijn gebracht.

Een heel groot deel van zuivere wetenschap kunnen we samenvatten met de hermetische spreuk ‘gelijk boven, zo beneden’.
Daarom gaan al die oude geschriften, zoals ook de vier evangeliën, over ‘boven’, opdat we daarmee meer inzicht kunnen verwerven in hoe het hier ‘beneden’ gaat.
Het toegankelijk maken van deze kennis vormt het voornaamste doel van het nieuwe Pateo Center.
Gaan wij elkaar daar volgend jaar ontmoeten? Geef je nu op voor de gratis nieuwjaarsreceptie, voor één van de vele cursussen en/of voor één van de vele weekeindelezingen, want ook hier is vol gelijk aan vol, en is deelname op volgorde van aanmelding.

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

Met warme hartegroet vanuit Zeist,
Johan Oldenkamp

Pateo.nl onthult heelheid
vrijdag 5 oktober 2012

Zoveel is 22.000.000.000.000 (22 x 1000 miljard!) Dollar nu ook weer niet.....

Nahh.. nee toch ?

Wat  is nou een getal met 12 nullen nog waard tegenwoordig..??
Als het nodig is typt men gewoon het bedrag in op de computer en.... voilá  daar is het.
Dat men zoiets kan doen om Europa te redden is natuurlijk duidelijk.
Ook wordt mij steeds duidelijker dat er iets gaande is wat de meeste mensen niet willen horen of zien.
Men wil Europa helemaal niet redden ..en men wil de de hele wereld in een chaos storten die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.
Nou vond ik een verhaal op internet die me die griebels over de rug deden lopen .
Er is namelijk 22 Biljoen Dollar zoek ..Lees ..22.000.000.000.000 
Mmmh ..ik kan u verzekeren dat ik dat bedrag niet dagelijks in mijn portemonnee zal vinden.
Nooit niet ...nimmer niet...eigenlijk.
Want zo een grote portemonnee bestaat namelijk niet.
Het is letterlijk een SCHIP vol met ( [papier) geld.
Als het munten zouden zijn zou het schip gewoon zinken .


Dat de Dollars/Euro's zoek zijn is de conclusie van de gezaghebbende financiële website ZeroHedge.
Men heeft getracht de cijfers zoals die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt te analyseren, maar men kan 22 biljoen Euro niet herleiden. 

Analisten in Amerika hebben geprobeerd te achterhalen waar deze gebleven zouden zijn, maar komen er niet uit.

“Gisteren publiceerde ik de bezittingen en schulden van de Europese Centrale Bank zoals die door hen waren verstrekt.
Ik gaf er wat commentaar bij en heb toen aan iedereen gevraagd om ook zelf naar de cijfers te kijken.
Om maar heel eerlijk te zijn: ik was verbaasd over de gegevens zoals die door hen zijn verstrekt en geschokt door de implicaties”. 

“Ik kan tevens melden bericht te hebben gekregen van een aantal grote financiële instituten die ook naar de cijfers hebben gekeken en net als ik heel erg verbaasd waren.
Men sprak erover, men stelde vragen en ik geloof dat een accurate opsomming van de resultaten was dat men in staat van “opperste verbazing” was.
Maar, de cijfers zijn niet mijn cijfers tenslotte en hoewel er hevig gediscussiëerd werd over de interpretatie van de gegevens, was de tendens dat we worden bedonderd door de Europese Centrale Bank die waarschijnlijk denken dat wij “schmucks” zijn". 

"Sta er nog eens goed bij stil: 22 biljoen Dollar aan bezittingen en schulden die nergens worden verantwoord. En waar het gebleven is: Joost mag het weten. 
Bovendien, je praat hier niet over elfjes of tuinkabouters die dit zoek hebben gemaakt.
Het is 22 biljoen Dollar aan leningen, hypotheken en dergelijke waarvoor niemand verantwoording af heeft gelegd.
Ik vraag mij af hoe de werkelijke balans eruit ziet en ook wie opdraait voor welke verliezen". 

"Om het maar recht voor zijn raap te zeggen: dit is niet alleen maar het spelen met valse spelregels, maar iets wat al veel verder is gegaan.
En dit is waar wij in investeren als we Europese obligaties kopen? Is dit waar we het geld van onze cliënten naartoe brengen?
Ik weet het niet, misschien zijn zij helemaal gek geworden, maar ik ben het nog niet” 

Eigenlijk is het om je te bescheuren van het lachen (als een boer met kiespijn dan).
De complete Europese bevolking wordt beroofd en bedonderd waar ze bij staan en dan zou je verwachten dat de criminele ECB'ers die dat soort bedragen binnenharken toch in ieder geval hun cijfers in orde zouden hebben.
Maar hey, misschien kan die arme ECB zich geen goede boekhouder veroorloven?
Dat kan ook natuurlijk, het is tenslotte crisis. 

Tyler Durden van ZeroHedgezondag 29 juli 2012

Wordt U er ook zo moe van ..?

Wordt U er ook zo moe van ..?

U weet het ook niet meer ??


Tjah ..waar zal ik beginnen met mijn verhaal..c.q. ..uitleg ..monoloog.??


Ik zal het kort houden, en verwijzen (onderaan dit artikel) naar "DE"  link.


"DE"..link die Uw kijk en vertrouwen op een  liefdevolle en eerlijke en VRIJE... democratische toekomst gestalte zal geven.

Verder met ....


Een uitleg die uit het centrum van mijn ziel komt.
Omdat ik denk ..Nee overtuigd ben ..dat mijn gevoel er over juist is.
En vele mede voelers en denkers "voelen en denken" hetzelfde als U.


Dat gevoel en juistheid ..waar vele mensen mij het hemd van het lijf over vragen.
Met al hun twijfels en angsten over (eventuele) fouten en verkeerde antwoorden, die ik dan weer geef...  (in hun ogen).


Vragen over mijn denken  en voelen ..vorm gegeven in een gedachten stroming  met allemaal gelijksoortige denkers en voelers.
Zij die de enige weg NU gaan gebruiken die er nog open is.
De weg van Vrijheid en Democratie.
Een weg die niet meer is..wat het hoort te zijn.!!
Bepaald door "HET" politbureau wat ons huidig kabinet is geworden als vazallen van de heersende macht.
Totalitaire macht gecontroleerd door  een handjevol over miljoenen slaven.
De slaven zijn wij..en wij komen in actie met Uw hulp tegen het...


                            HET GROTE GELD...!!
                     DE BANKEN.!!.. 
                       DE MACHT!!


Wij komen met het enige alternatief wat overblijft...
Via de politiek..
Onze keuze..!  is  Uw keuze.!!?


Soeverein ..( als eerste ..)
Een soevereine staat is een staat met een duidelijk aangeduid territorium waarover het zowel intern als extern soevereiniteit uitoefent. Verder heeft een soevereine staat een permanente bevolking, een overheid, is onafhankelijk van andere staten of landen, en heeft de mogelijkheid om internationale betrekkingen aan te gaan met andere soevereine staten.


Onafhankelijk...(dat mag duidelijk zijn).!!
Pioniers ... ( weg voorbereider)
Nederland...


VRIJHEID... OPENHEID... DEMOCRATISCH..!! met weer een hart voor elkaar.


Omdat...ook... wij er ontzettend moe van worden, en het gevoel hebben tegen de bierkaai te vechten.
Ze doen alles maar wat ze willen en WIJ hebben niks in te brengen is het idee ...
Laat maar..het is toch al te laat en niemand luistert naar ons..


"Die iemand" is ons huidig "demissionair" kabinet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demissionair


"Wij"... weten namelijk dat er wel iets tegen te doen is.


Wij weten... dat we de onzalige keuzes gemaakt door ons kabinet kunnen  stoppen en terugdraaien.
Maar dat kan alleen als we het met z'n allen willen.


Onzalige keuzes die zijn gemaakt, en die het grootste deel van het volk ( wij Nederlanders) niet meer willen.
Nooit wilden..en zelfs hebben weggestemd in een referendum.

Het Verdrag verving de door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005 verworpen Europese Grondwet, hoewel de verschillen vooral uiterlijk zijn
Volgens de Britse denktank Open Europe zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d'Estaing noemde de wijzigingen 'cosmetisch'.


Het verdrag van Lissabon.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

Ingevoerd zonder de mogelijkheid van een referendum..!! zoals in 2005 
De Nederlandse staat ( met aan het hoofd HET Dictatoriaal kabinet) 
                drukte de GRONDWET er door, 
           zonder het volk ( WIJ  dus ) te raadplegen..


Ook zij wisten namelijk dat "HET VOLK" het  WEER.!! af zou keuren.


DE ELITE BEPAALD..!!
Men kan namelijk terug komen op zijn vorige besluiten omdat men tot duidelijker  inzichten is gekomen.
Inzichten over de gevolgen van eerdere beslissingen.
Beslissingen ingegeven door het volgen van foute informatie en instructies ingegeven door hebzucht en gewin.


De Euro


Eén van de een foute keuzes  ingegeven door geldelijk gewin en macht door middel van leugens en manipulatie.

Macht ...uitgeoefend door de beheerders van de geldstromen.


De macht die wordt gebruikt door een paar ten koste van miljoenen..Nee miljarden..over de hele wereld.
Deze ongelijkheid willen wij stoppen doormiddel van onze Nieuwe  politieke partij.
De enige mogelijkheid voor onze redding OOK UW redding
Wij verwachten ( omdat U bovenstaande ook wel weet) dat ook U zich laat overtuigen om te STEMMEN.
Te stemmen voor  UZELF..!! met als middel onze "uwe"partij.
Lees alles wat U nog moet weten op de site.


http://www.sopn.nl/

En kies voor je leven.... een vrij leven..!!
We hebben NU de kans..U hebt nu de KANS.


Met vriendelijke groet.


René 
http://www.facebook.com/rene.strobos


zaterdag 30 juni 2012

FIRMA ..LIST..LEUGEN en BEDROG ( onze tweede Kamer)

Beste lezers   ga er maar ( weer ) even voor zitten.
Aan het einde van mijn betoog,  zal JOU het ook duidelijk zijn.
De corrupte macht regeert.
Maar dat wist U al.
Deze verzie is wat meer totaal overzichtelijk gedacht.
Met een stem advies op het eind.


za 30 juni 2012.

De laatste dagen wordt weer bevestigd, dat we niet in een democratie leven.

Tenminste.... dat is mijn beleving.

Een schijndemocratie en iedereen denkt dat het echt is.

Zo worden er allerlei dingen bekokstoofd in Brussel... over ons land.

Als inwonende van Groningen zie ik, dat de gevestigde macht haar doel koste wat het kost ..tegen de wil van de gewone  (BETALENDE BURGER) alsnog wil doordrukken.
Er is tegenstand ..maar dat schijnt zich te laten overbluffen.
In Nederland ...en ook in Groningen.

Men schijnt ( zo lijkt het )  niet echt beseffen waar men op af gaat.

De afgrond ..
Of de tram.

Of...bovenstaand alternatief.

Op de een of andere manier lijkt men betoverd door de macht..
Dat komt  door  jarenlange  indoctrinatie van zogenaamd bovenaf.
Diegene die DENKT boven de rest te staan en HUN WIL proberen door te drukken.

Zogenaamd goed voor Nederland en goed voor Groningen ( de TRAM).

Wat het Nederland tot nu toe heeft gebracht beginnen we te zien.
Ook de inzichten die dat brengt maakt dat men zich steeds ongemakkelijk voelt.
De gevestigde macht zo lijkt het heeft zich gesetteld in Europa en schijnt echt vaste voet in de bodem  hebben gekregen.

Alles bij alles realiserend wat dat inhoud ..begint de massa zich te roeren .
De opstand en tegen de verknechting met als basis het rangen en standen stelsel.


De politiek in Nederland was ooit geordend aan de hand van twee vragen.
Ben je voor werkgevers of ben je tegen werkgevers?
En: Baseer je politiek handelen op de bijbel of op andere uitgangspunten?
Veel katholieken stemmen inmiddels op de SP.


 Voormalige KVP-bolwerken veranderden in de achterban van een partij die zich tot voor kort baseerde op Marx, Lenin en Mao.
Nieuw vragen staan daarom centraal in de politiek van de 21ste eeuw.
 Durf je Nederland aan te passen aan de kansen en bedreigingen als gevolg van globalisering en technologische vooruitgang?
We zullen wel moeten ..
Dit is namelijk nodig om te overleven.
Alle vragen beginnen voor mij bij mensen zelf, bij het individu en zijn ontplooiing.
Zo’n samenleving wordt gevormd door vrije en mondige mensen.

Zo worden mensen echter niet geboren.
Om het immateriële welzijn te verbeteren is een degelijke basis van materiële welvaart noodzakelijk.
De rol van de overheid is om voor beide de voorwaarden te scheppen, maar de politiek moet realistisch zijn in wat zij vermag.
Vanuit een hernieuwd geloof in maakbaarheid en door te veel te beloven, orkestreert de politiek nu haar eigen falen.

De huidige politiek is zelf de basis van hun eigen ondergang.
De gevestigde macht is bezig met zichzelf om zeep te helpen door hun eigen onbuigzaamheid.

Het starre denken is voorgevormd door het denken binnen geloofspaden die de mens zichzelf heeft opgelegd.Maar...
Het is voorbestemd om te falen.

Het falen van het huidige systeem is voor geprogrammeerd.
Het bewustzijn heeft  ons systeem gebruikt om zich onder de huid te ontwikkelen en naar buiten te komen als de tijd er rijp voor was.

Het ligt vast in ons eigen ( goddelijke) DNA.


De kennis die steeds meer  zich openbaart aan het bewustzijn van elk individu, is na duizenden jaren zover om zich te ontplooien.
En dat doet het nu explosief.
Het niveau verschilt per individu.
Dat verschil wordt bepaald door wat men weet of beter gezegd ( DENKT) te weten.
Wat men geloofd of wat men is aangeleerd.

De wetenschap van het individu krijgt letterlijk de laatste jaren een schop onder zijn reet.
WAKKER WORDEN roept het onderbewuste ..
En het onderbewuste ...wordt realiteit.
Men krijgt steeds meer kennis en niemand kan de dorst naar  de kennis  stoppen.
Zelfs het dreigen door een schepper met een verbanning uit het paradijs niet.

De wereld dreigt zich in een chaos te veranderen zegt men ..
We hebben het gemerkt, maar men vergeet dat we al duizenden jaren in chaos verkeren.
Dat in stand gehouden door de gevestigde orde.
De hoeders van de grootste leugen ooit verteld.

De schriftgeleerden ...de wetenschappers...de koningen... koninginnen presidenten ..en andere leiders..  noem ik de PAUS.
De zelfbenoemde vervanger van onze schepper op aarde.


SHOCKEREND ??

En men heeft moeite met mijn verhaal  “ONS VERHAAL”!!?

U zwetst uit U nek hoor ik vaak genoeg ..
Ja... denk ik dan.. bewustzijn kan pijn doen.
Nee ...  doet pijn..!!  zeggen anderen.

Gelukkig WEET ik dat wij als mensheid er beter van worden.

Het is toch algemeen bekend dat niet de waarheid telt, maar wat de meerderheid ervan maakt.?
Overigens, waarom zou ik nou willen dat de mensen  iets zinnigs leerden?
Omdat het ( ik)  de mensheid verder zal helpen in zijn vaart der volkeren door ons oneindig heelal.
De meerderheid van het geloof is aan het twijfelen en dat brengt de discussie opgang.
Een discussie die voor mijn gevoel te lang aan het duren is.
Maar men zegt ook  ALLES IS VOORBESTEMD .

Dus ........

Misschien wordt ik wel snel geholpen in mijn verhaal tijdens de aanstaande Olympische spelen.
Dat er inderdaad een bewustzijns explosie zal worden gecreëerd door de landing Live voor de T.V .
Een Openbaring ( zoals verteld is in de bijbel).
Waar de jehova’s absoluut in geloven ..als onderdeel van het bewustzijns proces.
Wat men U wil vertellen het verhaal OVER de WARE schepper zoals zij hem zien

Ook zij ( de gelovigen) in vele varianten zullen hun geloofsopvatting flink voor de kiezen krijgen.
Het einde der tijden waar al duizenden jaren wordt over gesproken is een feit.
Hoe men dat ook leest het kan niet worden losgekoppeld aan de kennis van de mens.
De kennis van de mens in zijn geheel gezien.
Al dan niet gebonden aan welk geloofsbelijdenis dan ook.

Het gaat om het gehele overzicht en dat overzicht is oneindig groot.
We hebben nog maar een tipje van de sluier opgelicht en we worden nu al verblind door wat er onder vandaan schijnt.
Een waarlijk goddelijk ligt en inzichten die de waarheid/relatie met god en mensheid laten  verbleken.

We moeten alleen onszelf overleven en de wereld vrij maken van oorlogen en geweld en destructie.
Oorlogen gebaseerd op leugens  door de gevestigde macht.
Georkestreerd door de het geloof.
Oorlogen van broeders tegen broeders en zusters tegen zusters.

De huidige weg die wij aan het gaan zijn is een weg van verzet tegen de onderdrukkers en slavernij.
Een weg die  zoals het nu lijkt onoverkomelijke problemen opwerpen die alleen maar door een wereldoorlog lijkt  te moeten worden beslecht.

Een ON_heilzame weg ...DIE IK NIET WENS ... en de meesten van de mensheid ook niet.

Wij bepalen ons eigen toekomst, en diegene die het zullen zien, zullen echt niet kiezen voor een oorlog.
Een oorlog die geregisseerd wordt door firma  list leugen en bedrog.

Door macht en geld.
Die oorlog is allang begonnen.

We zitten er midden in.

We zullen allemaal verliezen als we de oorlog om het geld niet stoppen.
Met miljarden doden. ( ingecalculeerde doden)
Een geld oorlog die de wereld oorlog zal decimeren tot misschien een paar miljoen.
Duizenden doden vallen er dagelijks allemaal geld en geloof gerelateerd.
Sterven voor de grote leugen die GOD wordt genoemd.


Er is maar 1 mogelijkheid.
Openheid van ALLE zaken.
Openbaringen in het kwadraat.
Een nieuw klimaat in ons denken
Een kennis maatschappij.
Op spiritueel ongekend HOOG niveau.

Een  klimaat pad beschreven met volledige openheid van bestuur.
Een kennis_openheid   is nodig waarin de kennisindustrie gedijt.
Voor de grote massa zal men op industriële wijze de zaken moeten aanpassen..
Zonder winstoogmerk .
Alles eerlijk verdeeld.
Mocht dat onverhoopt gebeuren de winst gebruiken voor iedereen en geen select groepje bestuurders.

 Laten we,  tolerantie en diversiteit weer omarmen.
Gelijkheid voor de wet en daarnaast maximale ruimte voor verschil.

Ik verzet me tegen de tendens om alles wat buiten de gangbare kaders valt als bedreigend te zien.
Dat is de bijl aan de wortel van de open samenleving.
Onafhankelijk... Soeverein .....en geen opgelegde juk van bovenaf.
Dus Geen Europa zoals het nu lijkt te gebeuren.
Dat at willen we niet.
We willen een  spiritueel Europa ..Nee ..WERELD...!! waar elk individu zijn verantwoordelijkheden neemt en er garant voor staat.

Garantie voor het leven van anderen die minder kunnen en weten dan jezelf.
Een grote verantwoording die niet velen kunnen dragen.
Men red het alleen als men allemaal zijn steentje bijdraagt.
Met velen red men het wel als men allemaal hetzelfde doel nastreeft.
Eitje..
Jij bepaald
Gelukkig weet je nu beter.
Stem voor jezelf..
Dan stem je voor allemaal.
Dan alleen kunnen we de ondergang stoppen die een paar onwetenden ingang hebben gezet.
Wordt wakker..!!
Jullie ...WIJ worden wakker.
W.W.W....

Gebruik het ..!!  waarvoor het gemaakt is ...

Openheid en kennis.Namasté